GSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000469192
Numer REGON: 022181881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8062/22/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZEG miejscowość BRZEG2018-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG ulica UL. SZKOLNA nr domu 22 kod pocztowy 49-300 poczta BRZEG kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWIDNICY2018-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2018-06-14 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 14 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2022-10-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2013R., REPERTORIUM A NR 9575/2013, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B2013-07-09 do dziś
205.04.2018 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 15, REPERTORIUM A NUMER 2032/2018 - ZMIENIONO: § 1 UST. 2 UMOWY.2018-06-14 do dziś
316.10.2019R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, REP. A NR 6141/2019, ZMIANA §3 UST.1, §3 UST.2, §3 UST.5 UMOWY SPÓŁKI2020-01-30 do dziś
416.07.2020R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, REP. A NR 3347/2020, ZMIENIONO §2 UST.12021-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK BIL2017-11-07 do dziś
2. ImionaHELENA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego180000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2013-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK RUDNICKA2013-07-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2013-07-09 do dziś
2. ImionaADAM GUSTAW2013-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-07-09 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-07-09 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-09 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-09 do dziś
587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2013-07-09 do dziś
688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2013-07-09 do dziś
788 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-09 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO2021-03-11 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 09.07.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
7data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
8data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-04 do dziś
9data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-04 do dziś
10data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
2OD 09.07.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-04 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów