ENEO SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000469165
Numer REGON: 302484100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/29258/21/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEO SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL miejscowość NOWY TOMYŚL2013-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TOMYŚL ulica PÓŁWIEJSKA nr domu 20 kod pocztowy 64-300 poczta NOWY TOMYŚL kraj POLSKA 2013-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2013R., NOTARIUSZ RYSZARD PIECHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TOMYŚLU, REP. A NR 3040/20132013-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZEK2019-05-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZEK2019-05-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 3 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-07-10 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-10 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-10 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-10 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-10 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-07-10 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-10 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-07-10 do dziś
935 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-10 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2014 okres OD 22.05.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
5data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
6data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-01-14 do dziś