BOMBA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000469163
Numer REGON: 061576913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307281/21/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMBA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOMBAFILM@BOMBAFILM.PL2013-09-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOMBAFILM.PL2013-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2013 R.2013-07-08 do dziś
210.07.2013 R., REP. A NR 2724/2013, NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2013-09-09 do dziś
314.03.2016 R., NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 821/2016 - ZMIANA § 1 UST.3; DODANO § 5 UST.8-11.2016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBOWICZ2020-04-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBOWICZ2013-07-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBOWICZ2016-01-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBOWICZ2020-04-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2016-01-13 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów