HIACYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000468747
Numer REGON: 061576451
Numer NIP: 5372625816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[RDF/241580/20/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIACYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina ROSSOSZ miejscowość KOŻANÓWKA2019-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŻANÓWKA nr domu 130 kod pocztowy 21-533 poczta ROSSOSZ kraj POLSKA 2019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2013 R. - REP. A NR 11123/2013, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-07-04 do dziś
219 MARCA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 3613/2019, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 3 I § 9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATECKA2017-05-31 do dziś
2. ImionaBEATA MARZENA2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁ2019-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATECKA2017-05-31 do dziś
2. ImionaBEATA MARZENA2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-07-04 do dziś
235 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-04 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-07-04 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-07-04 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-07-04 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-04 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-07-04 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-07-04 do dziś
920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-04 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 26.04.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
4data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
5data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
6data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.04.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów