M&P MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000468487
Numer REGON: 146766714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/22762/22/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM&P MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BIAŁY KAMIEŃ nr domu 1 nr lokalu 90 kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2013 R. - MACIEJ BIWEJNIS - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4091/2013.2013-07-05 do dziś
210.09.2013 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8302/2013, ZMIENIONY § 6 UMOWY2013-10-03 do dziś
3ZMIANA §§ 2,6,14,17 Z DN. 04.11.2015 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS ZA NR REP. A 9120/20152016-04-21 do dziś
430.05.2017 R., REP. A NR 4839/2017, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: § 7 UST.1 I UST.2, § 8, § 9 ORAZ § 17 UMOWY SPÓŁKI2017-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTEK2016-04-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.500,00 ZŁ2017-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIT INFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1419766772017-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000340643 2017-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ2017-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2017-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-04-21 do dziś
246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-21 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-04-21 do dziś
456 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-04-21 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2016-04-21 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-04-21 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2016-04-21 do dziś
870 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-04-21 do dziś
993 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2014 okres OD 08.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
5data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-23 do dziś
6data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-23 do dziś
7data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
8data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.05.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2022 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GABRIELĘ WALEWSKĄ W KANCELARII W WARSZAWIE AKTEM NOTARIALNYM W DNIU 22 KWIETNIA 2022 R. REPERTORIUM A NR 1742/2022 ,2022-07-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZIĘTEK2022-07-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GABRIELĘ WALEWSKĄ W KANCELARII W WARSZAWIE AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 1742/2022 , 22.04.20222022-07-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów