TANGO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000468481
Numer REGON: 146766690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-08-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40363/16/479]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 123 A kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2013 R. - MACIEJ BIWEJNIS - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4087/2013.2013-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONCHARENKO2013-11-22 do dziś
2. ImionaKATERYNA2013-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-07-05 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-07-05 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-05 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-05 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-07-05 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.03.2016, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 09.03.2016R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ MALINOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.ŻURAWIEJ 47 LOK.1 W WARSZAWIE, REP.A NR 585/20162016-08-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2016-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJURKIEWICZ2016-08-30 do dziś
2. ImionaJURA2016-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.03.2016, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 09.03.2016R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ MALINOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.ŻURAWIEJ 47 LOK.1 W WARSZAWIE, REP.A NR 585/20162016-08-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów