A.K.S.E.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000468421
Numer REGON: 146760611
Numer NIP: 5342492055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/254880/20/156]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.S.E.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2013-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica GUZIKOWA nr domu 28 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2013-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2013R. W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNY JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKIEJ W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A NR 1822/20132013-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.K.S.E.L. IMOPRT EXPORT GMBH2013-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2013-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIŃSKI2013-07-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-07-03 do dziś
246 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-03 do dziś
346 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-07-03 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-07-03 do dziś
546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-07-03 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-07-03 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-03 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-07-03 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-07-03 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-07-03 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-07-03 do dziś
1222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-07-03 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-03 do dziś
1473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-03 do dziś
1522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-07-03 do dziś
1622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-07-03 do dziś
1725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-03 do dziś
1827 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2013-07-03 do dziś
1932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-07-03 do dziś
2032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-03 do dziś
2133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2019 okres OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
2data złożenia 05.04.2019 okres OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
3data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
4data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
5data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-10 do dziś
6data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
7data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
2OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
4OD 01.07.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
2OD 03.07.2013 DO 31.12.20132019-04-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-10 do dziś
4OD 01.07.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów