DOFINA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000468154
Numer REGON: 243262022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-01-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/30865/20/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOFINA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ŁAZISKA GÓRNE miejscowość ŁAZISKA GÓRNE2020-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZISKA GÓRNE ulica UL. CHOPINA nr domu 15 kod pocztowy 43-170 poczta ŁAZISKA GÓRNE kraj POLSKA 2020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY - 17 MAJA 2013 R., NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - REPERTORIUM A NUMER 1658/2013.2013-07-05 do dziś
209.06.2020R. REP.A NR 2638/2020, NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL.GROTA ROWECKIEGO 44; ZMIENIONO: §2; §5 UST.1 UMOWY;2020-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPKA2018-07-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ROBERT2018-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2018-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2013-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPKA2017-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2020-07-03 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-03 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-03 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-03 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-07-03 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-03 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2020-07-03 do dziś
823 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2020-07-03 do dziś
923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 17.05.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
4data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
5data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-12 do dziś
6data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów