TANTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000468130
Numer REGON: 146755107
Numer NIP: 7591740636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-04-15
Sygnatura akt[RDF/595085/24/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina MAŁKINIA GÓRNA miejscowość MAŁKINIA DOLNA2013-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MAŁKINIA DOLNA nr domu 22 A kod pocztowy 07-320 poczta MAŁKINIA GÓRNA kraj POLSKA 2013-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2013R., NOTARIUSZ ŁUCJA KALISZ; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.TARGOWA 69 LOK.3 03-729 WARSZAWA, REP. A 4720/20132013-07-02 do dziś
223.03.2023 R. W KN RADOSŁAWA KRUPY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, REP „A” NR 2548/2023 ZMIENIONO § 8 UST 1 I § 8 UST 32023-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPIŁOWSKI2013-07-02 do dziś
2. ImionaHUBERT2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2023-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPIŁOWSKA2023-10-09 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2023-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPIŁOWSKI2013-07-02 do dziś
2. ImionaHUBERT2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2024-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2024-03-27 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-05-23 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-05-23 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2023-05-23 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-05-23 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2023-05-23 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2023-05-23 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-05-23 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 16.07.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2data złożenia 15.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-15 do dziś
3data złożenia 15.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
4data złożenia 15.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10data złożenia 31.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
13data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
14data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów