„GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH” ZDROWIE „AGATA STAŃCZYK I ANNA WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000468094
Numer REGON: 491983249
Numer NIP: 7371799716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/344645/21/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH” ZDROWIE „AGATA STAŃCZYK I ANNA WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA”2013-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LASKOWA miejscowość UJANOWICE2013-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość UJANOWICE nr domu 31 kod pocztowy 34-603 poczta UJANOWICE kraj POLSKA 2013-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.2013R. - UMOWA SPÓŁKI2013-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.06.2013R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH „ZDROWIE” S.C., WIĘCEK ANNA, STAŃCZYK AGATA O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE 26 § 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNA DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ „GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH” ZDROWIE „AGATA STAŃCZYK I ANNA WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA”2013-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH „ZDROWIE” S.C., WIĘCEK ANNA, STAŃCZYK AGATA2013-07-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-07-03 do dziś
5. Numer REGON4919832492013-07-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2013-07-03 do dziś
2. ImionaAGATA2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2013-07-03 do dziś
2. ImionaANNA2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2013-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2013-07-03 do dziś
2. ImionaAGATA2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2013-07-03 do dziś
2. ImionaANNA2013-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-07-03 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-07-03 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów