„GRYZLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000468072
Numer REGON: 122894342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-24
Sygnatura akt[RDF/170099/19/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYZLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2013-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. EMILII PLATER nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 30-009 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 3089/2013, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ MANIA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA WAJDY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 36/42013-07-04 do dziś
215.01.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 2, PAR. 4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ PASZKIEWICZ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 356/2018.2018-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJOWSKI2013-07-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2013-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250,00 ZŁ2018-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALOWSKA2013-07-04 do dziś
2. ImionaAGATA KATARZYNA2013-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2018-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄTY TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 150.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄTY TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALOWSKA2013-07-04 do dziś
2. ImionaAGATA KATARZYNA2013-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-04 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-04-06 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-04-06 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-04-06 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-04-06 do dziś
575 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2018-04-06 do dziś
647 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2018-04-06 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.01.2016 okres OD 04.07.2013 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-17 do dziś
4data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-24 do dziś
6data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2013 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.07.2013 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów