DOBRE ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000467712
Numer REGON: 022178695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7975/21/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO nr domu 205 kod pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2013 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU RYNEK 7, REPERTORIUM A NUMER 11209/20132013-06-28 do dziś
201.08.2013 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 16112/2013; ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I § 8 UST. 1 AKAPIT PIERWSZY UMOWY SPÓŁKI.2014-01-24 do dziś
327.08.2014 R. NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA RYNEK 7 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 23482/2014 ZMIENIOONO: §3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI 13.10.2014 R. NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA RYNEK 7 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 26683/2014 ZMIENIONO: §7 UST. 1 ORAZ §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2015-01-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2015 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP.A NR 6940/2015 - ZMIENIONO TREŚĆ §3 UST.1, §7 UST.1 I §8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2015-06-10 do dziś
519.07.2017 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 20038/2017 - ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-08-22 do dziś
625.10.2018 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN BEDNARSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA,KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 23261/2018 - ZMIENIONO: § 7 UST. 1; DODANO: § 8 UST. 1 PKT 3.2018-11-15 do dziś
714.01.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA HERBA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP. A NR 832/2021, ZMIENIONO §5.2021-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKI2013-06-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.103 (DWA TYSIĄCE STO TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.103.000,00 ZŁ (DWA MILIONY STO TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2020-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKA2017-11-14 do dziś
2. ImionaRITA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 451.000,00 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2554000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11335000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
2164000,00 ZŁ2015-01-05 do dziś
3129000,00 ZŁ2015-06-10 do dziś
4425000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKA2017-11-14 do dziś
2. ImionaRITA2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2013-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-03-15 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-03-15 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-15 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-03-15 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-15 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-03-15 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-03-15 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-03-15 do dziś
986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2021-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów