ŚW. KOSMY I DAMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000467707
Numer REGON: 022178815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-01-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3743/20/409]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŚW. KOSMY I DAMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRYNICKA nr domu 7-9 kod pocztowy 50-555 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2013 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY ULICY STARY RYNEK NUMER 7/1, REPERTORIUM A NR 1368/20132013-06-28 do dziś
215.10.2014 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, UL. STARY RYNEK 7/1, REPERTORIUM A NR 4549/2014; ZMIENIONO: § 6 POPRZEZ DODANIE PKT. 18.2014-10-24 do dziś
319.01.2016 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 278/2016, ZMIENIONO: § 7.2016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0060904062016-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000126616 2016-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1050 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ (STO PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2016-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYRWIŃSKI2018-08-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDRYJAŃSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ALFRED2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-06-28 do dziś
264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-28 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-06-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-28 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-28 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-28 do dziś
721 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-10-24 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2015 okres OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
5data złożenia 04.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2013 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów