BALTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000467419
Numer REGON: 221912112
Numer NIP: 5871700737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447100/22/208]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221912112 NIP 58717007372014-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBALTICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość PUCK2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PUCK ulica PL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA nr domu 7A nr lokalu 3 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2016-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119-06-2013, NOTARIUSZ TOMASZ WEBER, KANCELARIA NOTARIALNA WEBER & NETZEL W PUCKU, REPERTORIUM A NR 1604/20132013-06-28 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 17 GRUDNIA 2013 ROKU; NUMER REPERTORIUM: REPERTORIUM A NR 13087/2013; OZNACZENIE NOTARIUSZA I KANCELARII NOTARIALNEJ: ROBERT DUDZIAK PROWDZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WEJHEROWIE (84-200) PRZY ULICY WAŁOWEJ 28/26; USUNIĘTO W CAŁOŚCI TREŚĆ PAR. 13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM TOMASZA WEBERA NOTARIUSZA W PUCKU Z DNIA 19 CZERWCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 1604/2013; ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM TOMASZA WEBERA NOTARIUSZA W PUCKU Z DNIA 19 CZERWCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 1604/2013, POCZĄWSZY OD PARAGRAFU 14.2014-02-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY ZAWARTY W DN. 24.03.2016 R., REPERTORIUM A NR 2163/2016 W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZEM BARTŁOMIEJEM LINDE; ZMIANA: PAR.2, PAR.3, PAR.6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTROMPKA2016-02-23 do dziś
2. ImionaADAM2016-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2019-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES.2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTROMPKA2016-04-26 do dziś
2. ImionaADAM2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-06-28 do dziś
250 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2013-06-28 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-06-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-28 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-28 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-06-28 do dziś
747 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-04-26 do dziś
210 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2016-04-26 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów