E-COUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000466953
Numer REGON: 146732359
Numer NIP: 5252582493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12660/22/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146732359 NIP 52525824932014-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaE-COUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@E-COUNTING.PL2019-02-06 do dziś
4. Adres strony internetowejE-COUNTING.PL2019-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuE-COUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POZNAŃ2019-02-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-10-16 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARIANA LANGIEWICZA nr domu 2 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-502 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-10-16 do dziś
21. Firma oddziałuE-COUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KALISZ2019-02-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2015-10-16 do dziś
3. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. POLNA nr domu 20 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2015-10-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.20132013-06-21 do dziś
221.12.2018 R., REP. A NR 7472/2018, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: § 2 I § 4 UMOWY.2019-02-06 do dziś
331.10.2019R., REP. A NR 6273/2019, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORKOWICZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA S.C. W POZNANIU, ZMIANA: §17 UST.12019-12-06 do dziś
431.10.2019 R., REP. A NR 6273/2019, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ-CHOJNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: §17 UST. 12020-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6312564102022-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000116522 2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKOT2022-03-22 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKA2019-12-06 do dziś
2. ImionaMARTA PAULINA2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUSZEWSKI2019-12-06 do dziś
2. ImionaKACPER2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-21 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-21 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-06-21 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-21 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-06-21 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-03-27 do dziś
264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-02-06 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2014 okres OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów