GRUPA 3KF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000466838
Numer REGON: 022164173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/14023/20/138]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA 3KF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2017-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 1 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2018-07-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@3KF.PL2018-09-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.3KF.PL2018-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.20132013-06-21 do dziś
226.01.2017R., REP. A NR 697/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SUDECKA 21, NOARIUSZ KAROLINA BŁASZCZYK-STĄPÓR - ZMIENIONO §3, §5, §15, §16 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-04-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2018 R., NOTARIUSZ KAROLINA BŁASZCZYK-STĄPÓR, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SUDECKA 21, REP.A NR 3564/2018 - ZMIENIONO TREŚĆ §2 I §4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-07-22 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2019 R., NOTARIUSZ KAROLINA BŁASZCZYK-STĄPÓR, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SUDECKA 21, REP.A NR 6747/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §4 I §16 UMOWY SPÓŁKI2019-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKA2013-06-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2017-04-26 do dziś
2. ImionaJAKUB JULIAN2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2020-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ ORAZ NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKA2017-04-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2013-06-21 do dziś
2. ImionaJAKUB JULIAN2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-05 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-12-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-06 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-06 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-12-06 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-12-06 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-12-06 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-12-06 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2014 okres OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.06.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów