AQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000466796
Numer REGON: 302151685
Numer NIP: 7632126101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-31
Sygnatura akt[RDF/554503/23/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2013-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość ŁOMNICA2013-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMNICA ulica ŁOMNICA MŁYN nr domu 3 kod pocztowy 64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA 2013-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 09.04.2013R.2013-06-20 do dziś
205.01.2015R. UCHWAŁA NR 1 I UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - ZMIENIONO: §13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-06-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AQUABIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMNICY W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ AQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE NA PODSTAWIE PLANU PRZKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONEGO PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W DNIU 02.11.2012R. PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W DNIU 09.04.2013R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2013R., REP. A NR 3126/2013, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2013-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUABIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-06-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000425884 2013-06-20 do dziś
5. Numer REGON3021516852013-06-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCIŃSKI2013-06-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDREES2013-06-20 do dziś
2. ImionaCARSTEN2013-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-06-20 do dziś
ANDREES2013-06-20 do dziś
BERT METTMANN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH2013-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIK SPÓŁKA BERT METTMANN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD W OSOBIE PANI CHRISTINA BARTHEL - CZŁONKA ZARZĄDU.2013-06-20 do dziś
CARSTEN2013-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCIŃSKI2013-06-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2013-06-20 do dziś
246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-06-20 do dziś
346 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-06-20 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-06-20 do dziś
547 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-20 do dziś
601 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2013-06-20 do dziś
701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-06-20 do dziś
803 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2016 okres OD 20.06.2013 DO 31.12.20132016-06-16 do dziś
2data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-16 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-22 do dziś
5data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
6data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
7data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
8data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
9data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
10data złożenia 31.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.06.2013 DO 31.12.20132016-06-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów