DOBROKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000466343
Numer REGON: 146768647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13588/21/506]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBROKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU2017-04-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2017-04-26 do dziś
3. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2018-11-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 CZERWCA 2013 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ ZABIELSKĄ W SIEDZIBIE JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ, UL GÓRSKIEGO 6 LOK.2; REP. A NR 3496/20132013-06-20 do dziś
204.07.2016, REP.A NR 3298/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH PUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU PRZY UL.MOSTOWEJ 2, ZMIANA: §7 UST.1, §7 UST.32016-08-17 do dziś
310.03.2020 R., REP.A NR 878/2020, NOTARIUSZ MIŁOSZ MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA §16 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-18 do dziś
416.11.2020R., REP A NR 4173/2020, NOTARIUSZ MIŁOSZ MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA A RZESZOWIE. ZMIANA § 6.2020-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROHAN2013-06-20 do dziś
2. ImionaLILIYA2013-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.200,00 ZŁOTYCH2013-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIRCHAK2016-08-17 do dziś
2. ImionaOREST2016-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały103 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.200,00 ZŁ2016-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBAN2016-08-17 do dziś
2. ImionaROSTYSLAV2016-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2016-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego121200,00 ZŁ2016-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKONIECZNA2020-12-02 do dziś
2. ImionaTATIANA JOANNA2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOVAKIVSKYY2020-12-02 do dziś
2. ImionaVADYM2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-20 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-20 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-20 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-06-20 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-03-11 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-12-02 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-12-02 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-12-02 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
6data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów