EMPORA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000466292
Numer REGON: 221900110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/354370/21/403]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 311 kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128-05-2013,NOTARIUSZ KATARZYNA ROŻYŃSKA-TERMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI, REP. A NR 2407/20132013-06-17 do dziś
201.07.2014 R., REPERTORIUM A NR 3068/2014 NOTARIUSZ LESZEK SOLECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, ZMIENIONO PAR. 6, 11, 13, 14, SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY 17, 18, 19, 20 PARAGRAF 15 I 16 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 16 I 17. DODAJE SIĘ PARAGRAF 15 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-08-08 do dziś
305.05.2015, REPETYTORIUM A NR 1797/2015, NOTARIUSZ LESZEK SOLECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE PRZY UL. SOBIESKIEGO 318, ZMIENONO PARAGRAF 3, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2015-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEREŚ2013-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 323.450,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego326700,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEREŚ2013-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-06-17 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2013-06-17 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-06-17 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-06-17 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-06-17 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-06-17 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-08-08 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-08-08 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-08-08 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 28.05.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20172018-02-19 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.05.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów