BEST FOOD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000466267
Numer REGON: 146733956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/246413/20/473]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146733956 NIP 52525569982013-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEST FOOD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 42 nr lokalu 115 kod pocztowy 01-171 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 07.03.2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SOROKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.NOWOGRODZKIEJ 51, WARSZAWA, REP. A NR 2280/2013.2013-06-17 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.08.2013 R. POD NUMEREM REP. A NR 7820/2013 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXETRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZMIENIŁO § 2, § 5 I § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UCHWALIŁO ICH NOWE BRZMIENIE.2013-09-11 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 3026/2013 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ KRZYSZTOFA KOSIORKIEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BODUENA NR 4 M. 9, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BEST FOOD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZMIENIŁO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I UCHWALIŁO JEGO NOWE BRZMIENIE.2013-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRITZ2013-09-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRITZ2013-09-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2013-09-11 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-09-11 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-09-11 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-09-11 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 EDUKACJA2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
4data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
5data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów