GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000466184
Numer REGON: 302461948
Numer NIP: 5140335588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/22083/22/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW2013-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRZESZÓW ulica ZAMKOWA nr domu 30 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW kraj POLSKA 2013-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2013R., NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, REP. A NR 1440/2013 31.05.2013R., NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, REP. A NR 2519/2013 - ZMIENIONO: § 7 PKT 7.12013-06-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.04.2015R., REP.A NR 1892/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE - ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY §10 OTRZYMUJE NR 11 I TAK KOLEJNO2015-09-24 do dziś
330.09.2022R., REP. A NR 7125/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULINA TKACZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA WANDORA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ2022-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„UNILINK” SPÓŁKA AKCYJNA2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152847732022-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000341057 2022-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2013-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DO DNIA 31 GRUDNIA 2022R. - PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, OD DNIA 1 STYCZNIA 2023R. - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2022-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWSKA2022-11-16 do dziś
2. ImionaEWA2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELECKI2018-06-13 do dziś
2. ImionaARTUR2018-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSAK2015-09-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-18 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-18 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-18 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-18 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-06-18 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-11-16 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-11-16 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-11-16 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2014 okres OD 04.04.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
8data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
9data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.04.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów