„CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000466074
Numer REGON: 146731176
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385407/22/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2013-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POSTĘPU nr domu 12 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CTIFACTS.COM2013-06-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTIFACTS.COM2013-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2013 R., REP. A NR 2440/2012 ASESOR NOTARIALNY ANNA BŁASZCZAK ZASĘPCA ALEKSANDRY ZAPART NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICES EUROPE GMBH2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.000,00 ZŁOTYCH2013-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego325000,00 ZŁ2013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHROEDER2013-06-17 do dziś
2. ImionaTIMOTHY JAMES2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-06-17 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-17 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-06-17 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-17 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-06-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-17 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-06-17 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-17 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-06-17 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2014 okres OD 17.06.2013 DO 30.11.20132014-06-17 do dziś
2data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-05-12 do dziś
3data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-24 do dziś
5data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-05-28 do dziś
7data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-07-21 do dziś
8data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-10 do dziś
9data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2013 DO 30.11.20132014-06-17 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-05-12 do dziś
3OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-05-28 do dziś
7OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-07-21 do dziś
8OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-10 do dziś
9OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2013 DO 30.11.20132014-06-17 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-05-12 do dziś
3OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów