HF-CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000466067
Numer REGON: 101619425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325899/21/453]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHF-CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2013-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica GRUNWALDZKA nr domu 5 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2013-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.20132013-06-17 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.08.2015R, REP.A NR 2920/2015, NOTARIUSZ Ł.BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDERSON2016-02-08 do dziś
2. ImionaMATTHEW WILLIAM2016-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 PLN2016-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDERSON2016-02-08 do dziś
2. ImionaMATTHEW WILLIAM2016-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSYRDA2016-02-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOLANTA2016-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-08 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-02-08 do dziś
418 11 Z DRUKOWANIE GAZET2016-02-08 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-02-08 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-02-08 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-02-08 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-02-08 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3data złożenia 23.01.2018 okres OD 17.06.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
4data złożenia 28.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
5data złożenia 28.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-28 do dziś
6data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3OD 17.06.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3OD 17.06.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów