PG ALUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000466046
Numer REGON: 161536201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2019-10-09
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/7891/19/623]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPG ALUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. JANA KWOCZKA nr domu 86 kod pocztowy 45-771 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.06.2013R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELRIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1825/20132013-06-17 do dziś
227.06.2013R., REP.A NR 2005/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU - ZMIANA PAR. 7 PKT 1. 25.11.2013R., REP.A NR 3749/2013 NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU - SKREŚLONO PAR. 24.2013-12-24 do dziś
325.07.2014 R., REP. A NR 3123/2014, NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, - ZMIANA § 7.2014-11-26 do dziś
404.01.2017R., NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 21/2017, ZMIENIONO §2, §3 UMOWY2017-01-20 do dziś
507.08.2017 R., REP. A 5454/2017, NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, UL. KOŚCIUSZKI NR 24/1 - ZMIENIONO: § 19, § 20.2017-10-09 do dziś
607.02.2018 R., REP. A 963/2018, NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, UL. KOŚCIUSZKI 24/1 - ZMIENIONO § 3.2018-04-04 do dziś
705.06.2019R., NOTARIUSZ M.BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 5404/2019, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2019-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-04-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ALEKSANDER2018-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900,00 ZŁ2018-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-09-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ALEKSANDER2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2017-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-10-09 do dziś
238 12 ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-10-09 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-09 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2017-10-09 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-09 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2017-10-09 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-10-09 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-10-09 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 17.06.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów