GRUPA WILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000465936
Numer REGON: 022162576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289334/21/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina ŻÓRAWINA miejscowość ŻÓRAWINA2013-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻÓRAWINA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 2e kod pocztowy 55-020 poczta ŻÓRAWINA kraj POLSKA 2013-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2012 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 15826/2012.2013-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2013-06-14 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2013-06-14 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILCZYŃSKI2013-06-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-06-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2013-06-14 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-06-14 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-06-14 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-06-14 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-06-14 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-14 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-06-14 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-06-14 do dziś
1170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-06-14 do dziś
1210 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-06-14 do dziś
1370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-14 do dziś
1471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-06-14 do dziś
1571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-14 do dziś
1672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-06-14 do dziś
1772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-06-14 do dziś
1873 1 REKLAMA2013-06-14 do dziś
1977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-14 do dziś
2077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
2177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-06-14 do dziś
2277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
2335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-06-14 do dziś
2477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-06-14 do dziś
2577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-14 do dziś
2677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-06-14 do dziś
2782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
2896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
2935 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-06-14 do dziś
3035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-06-14 do dziś
3135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-06-14 do dziś
3246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
3346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-06-14 do dziś
3446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-22 do dziś
5data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
6data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
7data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów