GSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA - PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000465825
Numer REGON: 022180189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328437/21/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGIA - PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2017-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2013-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 14 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2013-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.2013 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B, REPERTORIUM A NR 9591/20132013-06-28 do dziś
28 LISTOPADA 2013 R., REP. A NR 24626/2013 ASESOR NOT. ANNA BEM - ZASTĘPCA NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51 B; ZMIENIONO BRZMIENIE § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK RUDNICKA2013-06-28 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2013-06-28 do dziś
2. ImionaADAM GUSTAW2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2013-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-28 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-06-28 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-28 do dziś
473 1 REKLAMA2013-06-28 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-28 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-28 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-06-28 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-06-28 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-28 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-06-28 do dziś
1147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-28 do dziś
1247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-28 do dziś
1347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-06-28 do dziś
1458 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-06-28 do dziś
1558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-06-28 do dziś
1658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-28 do dziś
1759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-06-28 do dziś
1863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-06-28 do dziś
1958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
3data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
5data złożenia 14.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-15 do dziś
6data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
7data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji15.11.2017 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAWDUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 5, REP. A NR 6406/2017 UCHWAŁA NR 1, 15.11.20172017-12-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2017-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK RUDNICKA2017-12-14 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności15.11.2017 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAWDUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY RYNEK 5, REP. A NR 6406/2017 UCHWAŁA NR 1, 15.11.20172017-12-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów