HGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000465804
Numer REGON: 146723350
Numer NIP: 7010384158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[RDF/297075/21/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 26 nr lokalu 33 kod pocztowy 02-512 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejR.KUSZYK@HGS.ORG.PL2020-05-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HGS.NET.PL2020-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.05.2013 R., REPERTORIUM A NR 5609/2013, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-06-12 do dziś
207.08.2019 R., REP.A NR 3756/2019, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4, §5 I §11 UST.2 UMOWY SPÓŁKI. 02.10.2019 R., REP.A NR 4882/2019, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §11 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYK2013-06-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BARTŁOMIEJ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-06-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-06-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466371122013-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000458928 2013-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYK2019-11-21 do dziś
2. ImionaMARTA JULIANNA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-11-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-11-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE - SPÓŁCE HGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU RAFAŁA BARTŁOMIEJA KUSZYK (PESEL 78061600051)2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466371122013-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000458928 2013-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUSZYK2019-11-21 do dziś
2. ImionaMARTA JULIANNA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-06-12 do dziś
271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-12 do dziś
372 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-06-12 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-06-12 do dziś
577 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2013-06-12 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-12 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-12 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-12 do dziś
952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-12 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2014 okres OD 14.05.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2data złożenia 15.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-24 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
6data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
7data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
8data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.05.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów