EXECUTIVE PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000465789
Numer REGON: 146732365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-11
Sygnatura akt[RDF/188587/20/936]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXECUTIVE PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. INFLANCKA nr domu 4A kod pocztowy 00-189 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4481/20132013-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PEOPLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0160588722013-06-13 do dziś
4. Numer KRS0000125316 2013-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ2018-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2013-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2013-08-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEŚNIAR2013-06-13 do dziś
2. ImionaLUCYNA2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIEL2013-06-13 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-13 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
4data złożenia 28.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
6data złożenia 11.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów