INTELIGENT DATA SENSOR DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000465519
Numer REGON: 146721054
Numer NIP: 5242760326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-02-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/7738/15/391]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENT DATA SENSOR DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ODROWĄŻA nr domu 15 kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2013 ROKU, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.RZYMOWSKIEGO NR 34, W BUDYNKU NR 54 PRZY ULICY ŻELAZNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 3655/20132013-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINQBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404408222013-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000250743 2013-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2013-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJEWSKI2013-06-11 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁOTYCH2015-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJAŃSKI2013-06-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH2013-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2013-06-11 do dziś
2. ImionaSZYMON2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁOTYCH2013-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ - CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2013-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJEWSKI2013-06-11 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJAŃSKI2013-06-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-06-11 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-06-11 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-11 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-11 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-11 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-06-11 do dziś
764 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów