BP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000465362
Numer REGON: 081140123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[RDF/326429/21/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2013-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica GROBLA nr domu 24 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2014-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2013R. NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 1853/2013.2013-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZEWSKI2013-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ2013-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2013-06-12 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ2013-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZEWSKI2013-06-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2013-06-12 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2013-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-12 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-12 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-06-12 do dziś
424 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2013-06-12 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-12 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-06-12 do dziś
725 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-06-12 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-06-12 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2014 okres OD 12.06.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów