BOOKINGCOMPASS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000465290
Numer REGON: 122871795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36707/21/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKINGCOMPASS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUDWIKA SOLSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-215 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-10-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@BOOKINGCOMPASS.COM2013-06-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOKINGCOMPASS.COM2013-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2013R.2013-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2013-06-10 do dziś
2. ImionaDANIEL KRZYSZTOF2013-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 4.550,00 ZŁ2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLICHTA2022-01-05 do dziś
2. ImionaMARTYNA URSZULA2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2013-06-10 do dziś
2. ImionaDANIEL KRZYSZTOF2013-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-06-10 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-10 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-10 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-10 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-06-10 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-10 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-06-10 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-06-10 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-10 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 10.06.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2data złożenia 22.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-23 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 07.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
7data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.06.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów