EX-PRO NAGAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000465189
Numer REGON: 146730350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-03-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/109500/17/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX-PRO NAGAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-06-18 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-18 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KAZIMIERZA nr domu 16 kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEX-PRO NAGAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ODDZIAŁ W KOLNIE2018-03-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina KOLNO miejscowość KOLNO2018-03-15 do dziś
3. Adresmiejscowość KOLNO ulica UL. MARII DĄBROWSKIEJ nr domu 4 kod pocztowy 18-500 poczta KOLNO kraj POLSKA 2018-03-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.05.2013 R., BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.CHOPINA 5A LOK.6, REPERTORIUM A NR 2072/2013 05.06.2013 R., BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.CHOPINA 5A LOK.6, REP. A NR 2305/2013, ZMIANA § 8 12.06.2013 R., BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.CHOPINA 5A LOK.6, REP. A NR 2382/2013, ZMIANA § 8 STATUTU, ZMIANA USTĘPU 2 W DZIALE I AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, § 9 STATUTU ZOSTAJE USUNIĘTY.2013-06-18 do dziś
229.11.2013 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHOPINA 5A LOK. 6 REP. A NR 4530/2013 ZMIANA § 16 UST. 22013-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGAŃSKI2013-06-18 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2013-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-18 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2013-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-18 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 ZŁ2013-06-18 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1002013-06-18 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500, 00 ZŁ2013-06-18 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500, 00 ZŁ2013-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-06-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002013-06-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-06-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2013-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGAŃSKI2013-06-18 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2013-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-18 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-18 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-18 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-18 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-06-18 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-06-18 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-06-18 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-06-18 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów