BUSINESS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000464981
Numer REGON: 302459986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-08-06
Sygnatura akt[RDF/764673/18/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2013-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOGOTOWO ulica SKÓRZEWSKA nr domu 37 nr lokalu 5 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2013-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2013 R.2013-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁÓDKOWSKI2013-06-26 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ2013-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2013-06-26 do dziś
2. ImionaADRIAN2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ2013-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADZISZEWSKA2013-06-26 do dziś
2. ImionaNATALIA2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2013-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADZISZEWSKA2013-06-26 do dziś
2. ImionaNATALIA2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKŁÓDKOWSKI2013-06-26 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-06-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-06 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-06-06 do dziś
364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-06 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-06-06 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-06 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-06-06 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-06-06 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-06-06 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-06-06 do dziś
1095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-06 do dziś
1196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-06 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-06 do dziś
1394 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-06-06 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-06 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-06 do dziś
1645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-06-06 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-06 do dziś
1852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-06 do dziś
1953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-06-06 do dziś
2062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 06.06.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów