GSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000464972
Numer REGON: 180984904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458384/22/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA nr domu 16 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2013 R. - KANCELARIA NOTARIALNA STANISŁAW RADYK, 37-700 PRZEMYŚL, UL.SŁOWACKIEGO 32, REP.A NR 1578/20132013-06-07 do dziś
219.11.2014R., REP. A NR 4410/2014 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI 37-700 PRZEMYŚL, UL. DWORSKIEGO 19/3, ZMIANA PAR. 4 UST. 22015-06-29 do dziś
326.02.2016 R. - REPERTORIUM A NUMER 321/2016, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JULIA SOKULSKA, 30-074 KRAKÓW, UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 36/3 - ZMIANA PARAGRAFU 2.2016-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHVOZDYNSKYY2013-06-07 do dziś
2. ImionaSVYATOSLAV2013-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO.2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHVOZDYNSKYY2013-06-07 do dziś
2. ImionaSVYATOSLAV2013-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-06-07 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-06-07 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-06-07 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-07 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-07 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-07 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-07 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-06-29 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2014 okres OD 07.06.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
2data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-10 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.06.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów