BUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000464946
Numer REGON: 146692803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-06-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/24106/13/815]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZERNIAKOWSKA nr domu 145 nr lokalu 1/ B68 kod pocztowy 00-453 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29.05.2013 R., PRZED NOTARIUSZEM ALDONĄ CZAMARSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.KONDUKTORSKIEJ 4 LOK.29, W WARSZAWIE, W TEJ KANCELARII., REPERTORIUM A NR 1021/20132013-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAFARLI2013-06-07 do dziś
2. ImionaFARID2013-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAFARLI2013-06-07 do dziś
2. ImionaFARID2013-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-06-07 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-06-07 do dziś
315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-06-07 do dziś
416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-06-07 do dziś
517 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-06-07 do dziś
618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-06-07 do dziś
720 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-06-07 do dziś
821 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-06-07 do dziś
922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-06-07 do dziś
1023 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-06-07 do dziś
1124 PRODUKCJA METALI2013-06-07 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-06-07 do dziś
1325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-07 do dziś
1426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-06-07 do dziś
1527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-06-07 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-07 do dziś
1729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-07 do dziś
1830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-06-07 do dziś
1931 PRODUKCJA MEBLI2013-06-07 do dziś
2032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-06-07 do dziś
2133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-07 do dziś
2235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-06-07 do dziś
2303 RYBACTWO2013-06-07 do dziś
2438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-06-07 do dziś
2539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-06-07 do dziś
2641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-07 do dziś
2742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-07 do dziś
2843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-07 do dziś
2945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-06-07 do dziś
3046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-07 do dziś
3147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-07 do dziś
3249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-06-07 do dziś
3350 TRANSPORT WODNY2013-06-07 do dziś
3408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-06-07 do dziś
3551 TRANSPORT LOTNICZY2013-06-07 do dziś
3652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-07 do dziś
3753 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-06-07 do dziś
3855 ZAKWATEROWANIE2013-06-07 do dziś
3956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-06-07 do dziś
4058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-07 do dziś
4159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-06-07 do dziś
4261 TELEKOMUNIKACJA2013-06-07 do dziś
4362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-06-07 do dziś
4463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-06-07 do dziś
4509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-06-07 do dziś
4664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-07 do dziś
4766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-07 do dziś
4868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-06-07 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-06-07 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-07 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-06-07 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-07 do dziś
5374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-06-07 do dziś
5475 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-06-07 do dziś
5577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-06-07 do dziś
5610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-06-07 do dziś
5778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-06-07 do dziś
5879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-06-07 do dziś
5981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-06-07 do dziś
6082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-06-07 do dziś
6185 EDUKACJA2013-06-07 do dziś
6286 OPIEKA ZDROWOTNA2013-06-07 do dziś
6387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-06-07 do dziś
6488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-06-07 do dziś
6590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-06-07 do dziś
6691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-06-07 do dziś
6711 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-06-07 do dziś
6893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-06-07 do dziś
6995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-07 do dziś
7096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-07 do dziś
7112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-07 do dziś
7213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów