CUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000464515
Numer REGON: 321374404
Numer NIP: 8513169033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-28
Sygnatura akt[RDF/410669/22/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUNEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-453 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 MAJA 2013 R., REP. A NR 1625/2013, NOTARIUSZ KRYSTYNA KUBAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-06-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 LIPCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 2921/2015, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §10, §15 UST.1, §16 UST.1, §21 UST.3, §26 UST.1, §26 UST.2 DODANO: §21 UST.7, USUNIĘTO: §15 UST2, §15 UST.3, §15 UST.4, §15 UST.5, §15 UST.6, §15 UST.7, §15 UST.8, §15 UST.9, §16 UST.2, §16 UST.3, §16 UST.4, §16 UST.5, §16 UST.6, §16 UST.7.2016-01-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2015 R., REP. A NR 4265/2015, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: §18 UST.3, §20 UST.4, SKREŚLONO §18 UST.42016-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODZIŃSKI2013-06-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBNA, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PROWADZĄCYCH DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODZIŃSKI2013-06-04 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2013-06-04 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-04 do dziś
331 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2013-06-04 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-06-04 do dziś
595 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2013-06-04 do dziś
631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2013-06-04 do dziś
746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-06-04 do dziś
846 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-06-04 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 16.07.2015 okres OD 20.05.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
4data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
5data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-07-28 do dziś
6data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-28 do dziś
7data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-28 do dziś
8data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-28 do dziś
9data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 20.05.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-07-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 20.05.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-07-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-07-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-07-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów