AQUA TEAM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000464512
Numer REGON: 243257162
Numer NIP: 6462930883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-09-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/29208/14/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2432571622013-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TEAM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2013-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 55 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2013-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2013 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, - REPERTORIUM A NUMER 7299/20132013-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIK2013-06-20 do dziś
2. ImionaHALINA2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDWID STASIK2013-06-20 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI.2013-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDWID STASIK2013-06-20 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-06-20 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-20 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-06-20 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-06-20 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-20 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-20 do dziś
749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2013-06-20 do dziś
849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2013-06-20 do dziś
949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-06-20 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-06-20 do dziś
1149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-20 do dziś
1222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-06-20 do dziś
1352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-06-20 do dziś
1452 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2013-06-20 do dziś
1552 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2013-06-20 do dziś
1652 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-06-20 do dziś
1752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-06-20 do dziś
1855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-06-20 do dziś
1955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-06-20 do dziś
2055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2013-06-20 do dziś
2155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-06-20 do dziś
2256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-20 do dziś
2322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-06-20 do dziś
2456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-20 do dziś
2556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-06-20 do dziś
2656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-06-20 do dziś
2756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-06-20 do dziś
2858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-20 do dziś
2962 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-06-20 do dziś
3063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-06-20 do dziś
3164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-06-20 do dziś
3264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-06-20 do dziś
3364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-20 do dziś
3433 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-20 do dziś
3565 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2013-06-20 do dziś
3665 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2013-06-20 do dziś
3766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-06-20 do dziś
3866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-06-20 do dziś
3966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-06-20 do dziś
4066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-06-20 do dziś
4166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-06-20 do dziś
4266 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-06-20 do dziś
4368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-06-20 do dziś
4468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-06-20 do dziś
4536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-06-20 do dziś
4670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-20 do dziś
4771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-06-20 do dziś
4871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-20 do dziś
4973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-20 do dziś
5074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-06-20 do dziś
5177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-20 do dziś
5277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-20 do dziś
5377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-06-20 do dziś
5477 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2013-06-20 do dziś
5577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-20 do dziś
5637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-06-20 do dziś
5777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-06-20 do dziś
5877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-06-20 do dziś
5977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-20 do dziś
6079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-20 do dziś
6179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-20 do dziś
6279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-06-20 do dziś
6381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-06-20 do dziś
6482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-06-20 do dziś
6585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-06-20 do dziś
6685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-06-20 do dziś
6738 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-06-20 do dziś
6893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-06-20 do dziś
6995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-06-20 do dziś
7096 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-06-20 do dziś
7196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-06-20 do dziś
7239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-06-20 do dziś
7341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 13.05.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.05.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów