APTEKI EPIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000464502
Numer REGON: 321367580
Numer NIP: 8561847689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-11-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9689/14/435]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI EPIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW2013-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLENIÓW ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 7B nr lokalu 2 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA 2013-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MARCA 2013 R., REPERTORIUM A NR 1050/2013, NOTARIUSZ KAMIL WILGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2013-06-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.900, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOREMNIAK2013-06-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego244900, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2013-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2013-06-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-06-04 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-06-04 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-06-04 do dziś
579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2013-06-04 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-06-04 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-06-04 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-06-04 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-04 do dziś
1095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-06-04 do dziś
1196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-06-04 do dziś
1247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-04 do dziś
1468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-06-04 do dziś
1547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
1647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-04 do dziś
1755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-06-04 do dziś
1858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-06-04 do dziś
1958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-04 do dziś
2059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-06-04 do dziś
2162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 04.06.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.06.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.06.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów