BOMO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000464434
Numer REGON: 243181944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295346/21/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243181944 NIP 54826623912013-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2013-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica RÓWNA nr domu 9 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2013-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02. 2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 135/2013, NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. GÓRNEJ 5/5.2013-05-31 do dziś
225.07.2014 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 954/2014, NOTARIUSZ DOROTA HOŁDYS, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. GÓRNEJ 5/5 - ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY.2014-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANEL2014-06-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2014-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZL2014-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANEL2015-07-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-08-29 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-08-29 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-29 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2014 okres OD 18.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-01 do dziś
6data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
7data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów