„BOKS POLONIA ŚWIDNICA”

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000464364
Numer REGON: 022025402
Numer NIP: 8842746394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5825/22/818]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejINNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA2013-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022025402 NIP 88427463942013-05-29 do dziś
3. Firma„BOKS POLONIA ŚWIDNICA”2013-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2013-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. FOLWARCZNA nr domu 2 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2022-04-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOKS.SWIDNICA.PL2013-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOKS.SWIDNICA.PL2013-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 15.11.2012 R. 2) 08.02.2013 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 8 I § 40 STATUTU.2013-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona podmiotCZAS NIEOZNACZONY2013-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU ŚWIDNICKIEGO2013-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2013-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKI2022-04-27 do dziś
2. ImionaADAM2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Funkcja osoby w organiePREZES STOWARZYSZENIA2022-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDEJKO2022-04-27 do dziś
2. ImionaMARITA2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Funkcja osoby w organieWICEPREZES STOWARZYSZENIA2022-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2022-04-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Funkcja osoby w organieSEKRETARZ2022-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIOT2013-05-29 do dziś
2. ImionaROBERT2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2013-05-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2013-05-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-05-29 do dziś
277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-05-29 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-05-29 do dziś
449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2013-05-29 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-05-29 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2022-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3data złożenia 17.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
6data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działaniaCELEM STOWARZYSZENIA JEST PROPAGOWANIE PIĘŚCIARSTWA I INNYCH SPORTÓW WALKI ORAZ ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.2013-05-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów