„A KWADRAT” SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000464271
Numer REGON: 101612653
Numer NIP: 7282793617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390525/22/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A KWADRAT” SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA2014-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. JANOSIKA nr domu 153 nr lokalu 1 kod pocztowy 92-108 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 20 MAJA 2013 R.2013-05-29 do dziś
231.08.2014 R. ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY SPÓŁKI ORAZ § § 2, 7, 11, 12 I 142014-09-24 do dziś
331.07.2018 R. ZMIENIONO §3 I §6 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWEIKERT2014-09-24 do dziś
2. ImionaALICJA MARITA2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACH2013-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, A KAŻDY Z NICH DZIAŁA SAMODZIELNIE.2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHWEIKERT2014-09-24 do dziś
2. ImionaALICJA MARITA2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACH2013-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-05-29 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-05-29 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-05-29 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-05-29 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-05-29 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-05-29 do dziś
710 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2013-05-29 do dziś
810 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-05-29 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 29.05.2013 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20192021-06-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów