BOVELLI BEDDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000464268
Numer REGON: 302446498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/9873/22/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVELLI BEDDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina ŁUBOWO miejscowość FAŁKOWO2022-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość FAŁKOWO nr domu 152 kod pocztowy 62-260 poczta ŁUBOWO kraj POLSKA 2022-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ GRUCHALSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SYPNIEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 3950/20122013-06-04 do dziś
202.09.2021R., NOTARIUSZ MICHAŁ GRUCHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 5176/2021 - ZMIENIONO: §3, §4 UST. 12022-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEN-OR2013-06-04 do dziś
2. ImionaDANIELA2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVELDEMAN BEDDING NV2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego340000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1335000,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEN-OR2013-06-04 do dziś
2. ImionaDANIELA2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVELDEMAN2013-06-04 do dziś
2. ImionaMARC2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEN-OR2013-06-04 do dziś
2. ImionaMICHAEL2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHREURS2013-06-04 do dziś
2. ImionaHANS MARIA2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-06-04 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-04 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2022-02-28 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2022-02-28 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2022-02-28 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-28 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 25.04.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
3data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
6data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
7data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
8data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.04.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.04.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów