A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA-OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-02-24 godz. 16:55:42
Numer KRS: 0000464212
Numer REGON: 242643271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-03-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5000/19/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242643271 NIP 63220067152015-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA-OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI2019-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2013-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 84 nr lokalu 63 kod pocztowy 43-609 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2013-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.05.2013R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 22.05.2013R. UZUPEŁNIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 10.06.2013R. - ZMIANA PAR. 2 UMOWY2013-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-06-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02.05.2013R. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ A & J OLSZYNA SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA GACA-OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA OLSZYNA2013-06-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARTA2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZYNA2013-06-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-06-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA WSPÓLNIKÓW.2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACA OLSZYNA2013-06-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARTA2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZYNA2013-06-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-06-21 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-21 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-21 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-21 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-06-21 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-21 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-21 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-06-21 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-06-21 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-06-21 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-06-21 do dziś
1243 31 Z TYNKOWANIE2013-06-21 do dziś
1382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-06-21 do dziś
1482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-06-21 do dziś
1582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-21 do dziś
1646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-21 do dziś
1746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-06-21 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-06-21 do dziś
1947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-21 do dziś
2043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-06-21 do dziś
2143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-06-21 do dziś
2243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-06-21 do dziś
2343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-06-21 do dziś
2443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-06-21 do dziś
2545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-21 do dziś
2645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPANEK2019-01-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH nr X GU 273/18/12 data 30.05.20182019-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów