BUENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000464156
Numer REGON: 081138557
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/126/21/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 14 kod pocztowy 65-410 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2013 R., NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2238/2013.2013-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMAS2013-08-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1504950,00 ZŁ.2013-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1505000,00 ZŁ2013-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500000,00 ZŁ2013-08-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00; ZŁ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLENIEWSKI2018-11-09 do dziś
2. ImionaJERZY2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMAS2016-04-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-29 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-05-29 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-29 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-29 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-05-29 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-05-29 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-05-29 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-05-29 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-05-29 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-20 do dziś