BOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000463959
Numer REGON: 831313299
Numer NIP: 8652325005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342486/21/625]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2013-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2016-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.04.2013 R., ANDRZEJ UBA NOTARIUSZ W STALOWEJ WOLI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI PRZY UL. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO 16 A, REP. A NR 2689/20132013-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI CYWILNEJ TOBI TOMASZ TOKARZ, ROBERT SZELIGA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ: PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ TOBI TOMASZ TOKARZ, ROBERT SZELIGA Z DNIA 23.04.2013 R. POPRZEDNIA NAZWA: SPÓŁKA CYWILNA TOBI TOMASZ TOKARZ, ROBERT SZELIGA, NR REGON: 8313132992014-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2013-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2013-05-29 do dziś
2. ImionaROBERT2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 ZŁ2013-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1809575862013-05-29 do dziś
4. Numer KRS0000455472 2013-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPRERZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARUIUSZEM, TJ. BOOMBOOK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU BOOMBOOK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: TOMASZ TOKARZ - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ ROBERT SZELIGA - CZŁONEKZ ARZĄDU.2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1809575862013-05-29 do dziś
4. Numer KRS0000455472 2013-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-05-29 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-29 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-05-29 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-05-29 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-29 do dziś
247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-29 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-06-10 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-06-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-11-02 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 01.01.20162017-11-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów