LABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000463934
Numer REGON: 221891634
Numer NIP: 5922260841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-06-27
Sygnatura akt[RDF/628397/24/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2013-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica LUBICHOWSKA nr domu 176 B kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2013-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2013 R. NOTARIUSZ JANINA TYSZER KANCELARIA NOTARIALNA JANINA TYSZER ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. PARTYZANTÓW 8/109, 80-254 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 2744/2013.2013-05-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.09.2015 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWA KULESZĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY UL. PARTYZANTÓW 8/109, REPERTORIUM A NR 21130/2015, ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI2015-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2205457812013-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000295033 2013-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK ANDREARCZYK2013-05-28 do dziś
2. ImionaPATRYCJA IRENA2013-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2013-05-28 do dziś
2. ImionaJEREMI STEFAN2013-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-18 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-07-18 do dziś
310 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2017-07-18 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-07-18 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-18 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-18 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-18 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-07-18 do dziś
946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
10data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
11data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów