BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000463926
Numer REGON: 122866713
Numer NIP: 6762465232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/11667/21/422]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ2013-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA ADAMA MICKIEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 31-120 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-06-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONAFARM.PL2013-06-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BONAFARM.PL2013-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.2013 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 2699/2013, 29.04.2013 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A R 5/2013, ZMIANA: § 19, § 212013-06-03 do dziś
213.02.2015 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 634/2015, ZMIANA: §7, §8, §9, §10, §13, §19, §21, §292015-03-13 do dziś
308.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 1831/2015; NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.MOGILSKA 11/9 A; ZMIANA: § 92015-05-28 do dziś
404.04.2016 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1434/2016 - ZMIANA §6, §9 ORAZ §29 UMOWY.2016-05-17 do dziś
519.09.2018 R.,REP. A NR 3856/2018, NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 9, § 21, § 27, § 292018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-03 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK „RZECZPOSPOLITA”2013-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKROCKI2013-06-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2013-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20700 ZŁ2021-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOT2013-06-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ SŁAWOMIR2013-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20700 ZŁ2021-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2018-11-27 do dziś
2. ImionaPETER MICHAEL2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 600,00 ZŁ.2018-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPRAWNIENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKROCKI2013-06-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2013-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOT2013-06-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ SŁAWOMIR2013-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2013-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2013-06-03 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-06-03 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-06-03 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-06-03 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-06-03 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-06-03 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-03 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-06-03 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-06-03 do dziś
1010 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 15.04.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
2data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9data złożenia 10.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.04.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.04.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów