EWPOL - Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000463801
Numer REGON: 161532500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RDF/227863/20/337]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWPOL - Z&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina IZBICKO miejscowość OTMICE2013-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OTMICE ulica PRUSA nr domu 13 kod pocztowy 47-180 poczta IZBICKO kraj POLSKA 2013-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2013 R., NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 4387/2013 20.05.2013 R., NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 5134/2013 - ZMIENIONO PAR. 2 PKT 1 I PAR. 52013-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2013-05-27 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW STANISŁAW2013-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2013-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2013-05-27 do dziś
2. ImionaEWELINA ANASTAZJA2013-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ2013-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASKOŃ2014-04-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAWADZKI2013-05-27 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2013-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-05-27 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-05-27 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-05-27 do dziś
409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-05-27 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-25 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-03-25 do dziś
352 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-03-25 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-03-25 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2014 okres OD 27.05.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
9data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.05.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.05.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2019-07-02 do dziś
2. ImionaREINHARD JÓZEF2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2019-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów