„BONUM” J. SZLAŃSZOK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000463722
Numer REGON: 242975814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391760/22/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUM” J. SZLAŃSZOK SPÓŁKA JAWNA2018-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina LIPOWA miejscowość LIPOWA2013-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość LIPOWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 50 kod pocztowy 34-324 poczta LIPOWA kraj POLSKA 2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.04.2013 R.2013-05-24 do dziś
230.07.2014 R., UCHWAŁA NR 1 - UCHYLONO NAGŁÓWEK ORAZ § § 1-7, WPROWADZONO NOWY NAGŁÓWEK ORAZ NOWĄ TREŚĆ § § 1-23.2014-09-17 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 31.03.2017 R., ZMIENIONO NAGŁÓWEK, §1, §4 ORAZ §10 UMOWY2017-04-24 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 30 GRUDNIA 2017 R. ZMIENIONO NAGŁÓWEK ORAZ § 1, § 4 I § 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2018-02-07 do dziś
520.03.2018 R., - UCHWAŁA NR 1 - ZMIENIONO §5, §6 I §9 UMOWY.2018-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „BONUM” SPÓŁKA CYWILNA MARZEC - JURA KATARZYNA, KOZUBEK GRZEGORZ NR 1/2013 Z DNIA 16.04.2013 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2013-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMARZEC - JURA KATARZYNA ORAZ KOZUBEK GRZEGORZ2013-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-05-24 do dziś
5. Numer REGON2429758142013-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAŃSZOK2014-09-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2014-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAŃSZOK2018-02-07 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2018-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAŃSZOK2018-02-07 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAŃSZOK2014-09-17 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2014-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAGIERA2018-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-17 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-17 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-17 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-09-17 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-09-17 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-17 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-17 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów