ARTEGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000463597
Numer REGON: 146656210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346974/21/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁOSKA nr domu 9 A kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-05-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ARTEGENCE.COM2013-05-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTEGENCE.COM2013-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2013, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1587/20132013-05-25 do dziś
207.06.2013 R., ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ DĄBROWA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 21801/2013 ZMIENIONO § 2, § 92013-06-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2016 R., REP. A NR 3259/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 26 UST. 32016-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEFIGENCE SPÓŁKA AKCYJNA2014-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0149884432013-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000495808 2014-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.940, - ZŁOTYCH2013-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego153000,00 ZŁ2013-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport152020,00 ZŁ2013-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.2016-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNIA2018-06-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMEL2017-03-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ SEBASTIAN2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2013-05-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2013-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-05-25 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-05-25 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-05-25 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-05-25 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-05-25 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-05-25 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-05-25 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-05-25 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-05-25 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
5data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
7data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
9data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów